STRATEJİK PLANLAMA

4.1. Amaç formülasyonu

Gaziantep sanayi odası'nın, “marka şehir gaziantep” projesiyle ortaya koyduğu;

Bugün vizyonu:

Tarihi, kültürel, ekonomik ve ticari altyapısıyla önemli bir kent olan gaziantep'in büyük potansiyelini harekete geçirmektir.

Gelecek vizyonu :

Girişimci insan ve büyük üretim gücü potansiyelini harekete geçirerek, gaziantep'i ara mal üretiminden daha fazla katma değer yaratacak ve rekabet gücünü artıracak bir yapıya kavuşturmaktır.

Bu doğrultuda misyon ise:

Mevcut sanayi potansiyelini yaratan değişime açık girişimci insanlarında markalaşma yönünde oluşan ortak iradeyi, entegre bir markalaşma sürecine dönüştürmektir.

Amaç ; gaziantep'in gerek yerli yatırımcılarını yönlendirerek, gerekse dışardan (ulusal ve uluslar arası) yeni yatırımcıları şehre çekerej yakın bir gelecekte şehri “marka zengini bir kent” haline getirmektir.

Stratejik amaç, bir yıl içinde 50, 5 yıl içinde 250 yeni marka yaratmaktır.

Kurumsal politika ; gaziantep sanayi odası'nın ilkeleri ve kuralları çerçevesinde, gaziantep'li girişimcilerin markalaşmaları yolunda evrensel ilke ve kurallara uygun bir gelişme ve markalaşma stratejisi uygulanmasıdır.

Strateji ; gaziantep'li firmaların markalaşma yolundaki eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme, danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olarak markalaşmalarını sağlamaktır.

Taktik ; gaziantep sanayi odası'nın proje çerçevesindeki etkinlikleriyle firmaları markalaşma yolunda teşvik ve tahrik etmektir.

Temel değerler; gaziantep sanayi odası'nın ilke ve kuralları çerçevesinde, insana, çevreye saygılı, kaliteli ve uluslararası standartlarda üretim ve hizmet verilmesidir.

Kent kültürü; gaziantep'in “ustalık, üretim ve girişimci” özelliklerini , insani değerlerin başında gelen dürüstlük ilkesiyle yoğurarak faaliyetlerin sürdürülmesidir.

4.2. Stratejik politikalar

• Gaziantep'li firmaların markalaşma yönünde desteklenmeleri ve ihtiyaç duydukları altyapının sağlanması

• Gaziantep'in ekonomik büyüme ve markalaşması yolunda kolaylaştırıcı ve destekleyici devlet düzenlemelerinin yapılması konusunda girişimlerde bulunmak

• Gaziantep'li firmaların markalaşma yolunda standartlar oluşturmak

• g aziantep'li firmaların üretim ve satış yolunda pazarlama olanaklarının geliştirilmesine dönük destek olmak

• Gaziantep'in kentsel olarak ulusal ve uluslararası anlamda cazibe merkezi haline getirilmesine dönük etkinliklerde bulunmak.

4.3. Çevre analizi

4.3.1 . Ekonomik çevre analizi (Türkiye)

Faktörler

Mevcut durum

Geleceğin tahmini

Milli gelirin yapısı :

• Gelir dağılımı eşitsizliği/oranları

• Büyüme oranı

• Gayri safi milli hasıla düşük.

• Gelir dağılımında olumlu seyir gözlenmiyor, adaletsizlik göze çarpıyor

• 2004 yılının ilk çeyreği büyüme oranları olumlu; gsmh'de %12.4, gsyih'de %10.1 arttı.

• Yüzde 12.4'lük artış son yılların en büyük artışı.

• Büyüme konusunda sağlıklı öngörü yapılamıyor.

• Ekonomik istikrarsızlık azalarak devam edecek .

• Gsmh gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edecek.

• Gelir dağılımı konusunda az gelirli gruplarla yüksek gelir seviyesine sahip kesim arasındaki eşitsizliğin artacağı söylenebilir.

• Büyümede belirsizlik devam edecek.

Ekonomik büyüme ve gelişme

• 2001 yılında %9.4 küçülen türkiye ekonomisi son dokuz çeyrekte kesintisiz büyüdü .

• Yapısal önlemler alınmadığı sürece büyümedeki bu olumlu seyrin kalıcı olması beklenmiyor.

İstihdam ve işsizlik

• Ekonomik büyümeye karşın yeni istihdam alanları açılmıyor.

• İşsizlik verilerinde olumlu herhangi bir gelişme gözlenmiyor .

• Gizli işsizlik oranı yüksek.

• Nitelikli işgücünde işsizlik daha yoğun.

• Mesleki eğitim programları yetersiz.

• İstikrarsızlık nedeniyle istihdam konusunda öngörü yapılamıyor.

• Kısa vadede nitelikli işgücü talebi olmayacak.

• Buna karşın kurum içi eğitimler artacak.

4.3.2 . Ekonomik çevre analizi(Gaziantep)

Faktörler

Mevcut durum

Geleceğin tahmini

Milli gelirin yapısı :

• Gelir dağılımı eşitsizliği/oranları

• Büyüme oranı

• Gayri safi milli hasıla düşük.gelir dağılımında olumlu seyir gözlenmiyor, adaletsizlik göze çarpıyor

• Gaziantep, hem gelir, hem üretim potansiyeli anlamında türkiye ortalamalarının üzerinde büyüyor.

• Gsmh gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edecek.

• Gaziantep'in üretim hacminin artması, markalaşmanın gelişmesiyle gelir düzeyinin artacağı düşünülüyor.

• Büyümenin türkiye ortalamalarının üzerinde süreceği öngörülüyor. .

İstihdam ve işsizlik

• Ekonomik büyümeye karşın yeni istihdam alanları yavaş açılıyor .

• İşsizlik verilerinde olumlu gelişmeler yavaş ilerliyor

• Gizli işsizlik oranı yüksek.

• Nitelikli işgücünde işsizlik daha yoğun.

• Mesleki eğitim programları yetersiz.

• İstikrarsızlık nedeniyle istihdam konusunda öngörü yapılamıyor.

• Kısa vadede nitelikli işgücü talebi şartlı olabilir. Yeni üretim hacimleri yaratılırsa işgücü talebi artabilir .

• Buna karşın kurum içi eğitimler artacak.

4.3.3 . Uluslararası çevre analizi

Faktörler

Mevcut durum

Gelecek tahmini

Sanayileşme ve ekonomik gelişmişlik

• Gaziantep'in ekonomik durumu ve potansiyeli

• Gaziantepli firmaların yapıları

• Yabancı sermaye

• Gazientepli firmalar büyük üretim gücü ve girişimci özelliğiyle öne çıkıyor.

• Gaziantepli firmalar, hem yurtiçi, hem yurtdışına dönük olarak üretim yapıyor

• Kalite, teknoloji, uluslararası standartlarda üretime ulaşılması için önemli çalışmalar yapılıyor

• Pek çok firma, sadece ulusal değil, uluslararası anlamda güçlü konumda

• Çok çeşitli sektörde üretim yapılıyor.

• İhracat pazarlarında çeşitlilik sözkonusu. Sektörlere göre değişim gösterse de, tüm dünyaya ihracat yapılıyor.

• Yabancı sermaye gaziantep'i yeni keşfediyor.

• Kent, ortadoğu'ya, özellikle de ırak'a dönük büyük bir potansiyel ve kolaylık barındırıyor.

• Gaziantepli firmaların üretim gücü daha da büyüyecek.

• 2005'te gatt'la birlikte ihracat zorlanacak da olsa ihracat potansiyeli artacak.

• İhracat pazarlarında çeşitlilik devam edecek.

• Yabancı sermaye yatırımları artacak.

• Hedef bölgelerdeki pazar olanakları

• Hedef ülkelerdeki eğitim-kültür seviyesi

• Hedef ülkelerin genel hayat standardı

• Hedef bölgeler hem coğrafi yakınlık hem de kültürel ortaklıklar nedeniyle pazar olanaklarının oldukça zengin olduğu bölgeler.

• Ortadoğu dışı bölgelerde eğitim seviyesi yüksekliği kaliteli ve standart ürün talebini doğuruyor.

• Hedef ülkelerin alım gücü değişiklik gösteriyor. Ancak talepte dönemsel değişiklikler dışında daralma yaşanmıyor.

• Gaziantep'ten ihracata dönük pazarların genişleyeceği öngörülüyor.

• Eğitim-kültür seviyesinin sürekli yükselmesiyle, talebin artacağı düşünülmektedir. Kaliteli ve standartlara uygun ürün ihracının artacağı düşünülüyor.

• Sektörlere ve dönemlere göre iniş çıkışlar yaşansa da, pazar taleplerinde kaotik bir daralma yaşanmayacağı öngörülüyor.

• Avrupa birliği uyum sürecinin gaziantep'e ve firmalara etkileri

• Ab standartlarına uyum, firmalarda belli sıkıntılar yaratmakta.

• Gso, ab standartlarına uyum ve yeni olanaklar konusunda bilgi ve danışmanlık ihtiyacını karşılıyor.

• Ab standartlarına, üyelik müzakereleriyle birlikte tam uyuma dönüşüm, kurumsallaşmamış firmalarda ciddi sıkıntılar yaratabilecektir.

• Ab standartlarına uyumla birlikte, hem bu pazara, hem de diğer pazarlara dönük ihracat artışı yaşanabileceği düşünülüyor.

4.3.4. Hukuksal ve politik çevre analizi

Faktörler

Mevcut durum

Geleceğin tahmini

Çalışma hayatına yönelik hukuki düzenlemeler

• Çalışma koşullarının esnekleştirilmesi.

• Kayıtlı iş gücünün azlığı.

• Çocuk işçi sayısındaki yükseklik.

• Ssk, emekli sandığı, bağkur gibi sosyal güvenlik uygulamalarının birleştirilmesi için yapılan çalışmalar.

 • Gerek esnekleştirme gerek sosyal güvenliğe dönük düzenlemelerde kısa dönemde kalıcı ve olumlu sonuçların alınması beklenmemektedir.

Devletin ekonomiye etkisi

• Kamu iktisadi kuruluşları'nın sınırlı varlığına karşın serbest piyasa ekonomisi hakimdir.

• Özelleştirme çalışmaları devam etmektedir.

• Kit'lerin ekonomideki rolü giderek küçülmektedir.

• Devletin ekonomideki rolü daha da küçülecek.

• Özelleştirmeler artarak devam edecek.

Devletin tercihleri

• Sektörel kaynak dağılımı bulunmamaktadır.

• İhracat teşvikleri yetersiz .

• Yatırım teşvikleri, yanlış kriterlerle sonuç alınamayacak tarzda uygulanıyor.

• İhracat teşviklerinin yeniden gözden geçirilerek ihraç amaçlı üretimler için kullanılan yerli hammadde ve enerjinin daha uygun şartlarla temininin sağlanması.

• Sektörel teşvikler uygulanmalı.

• Yatırım teşviklerinin doğru kriterlerle uygulanmasının sağlanması hedeflenecektir.

Hükümetin eğilimleri

• Siyasi istikrar var.

• Güven ortamı var.

• Tek parti iktidarının bir avantajı olarak değişim hızı çok yüksek.

 • Siyasi istikrarın ve güven ortamının devam edeceği öngörülüyor.

4.3.5 . Teknolojik çevre analizi

Faktörler

Mevcut durum

Geleceğin tahmini

• Teknolojinin yapısı ve özellikleri

• Sahip olunan teknoloji

• Teknolojideki değişme

• Üretim teknolojisindeki gelişmeler ürün teknolojisindeki gelişmeler kadar hızlı değil.

• Firmalar, en son teknolojiyi ithal etmek ve uygulamak konusunda istekli, ısrarlı .

• Ürün çeşitliliği anlamında zenginlik yeterli sayılmaz

• Gaziantep, teknoloji geliştirmeden ziyade, teknoloji kullanarak ürün geliştirme konusunda gelişecek

• Son gelişmeler yeni teknolojilerden ziyade mevcut ürünlerde değişiklikler olarak belirmiştir. Bu eğilimin devam edeceği söylenebilir.

• Çeşitli sektörlerde, teknolojik ürünlere kayış beklenebilir

Ar-ge ve teknoloji geliştirme

• Türkiye'de olduğu gibi gaziantep'te de ciddi anlamda yeni teknoloji geliştirilmiyor. Üretici firmalar lisanslı üretim teknolojisi kullanmayı tercih ediyor.

• Teknoloji geliştirme konusunda bugünkünden daha hızlı bir gelişme beklenebilir

• Yine de teknolojik gelişmelerin know-how yöntemiyle takip edileceği ve ülkede yalıtım teknolojisi üretmeme eğiliminin devam edeceği söylenebilir.

4.3.6 . Sosyo-kültürel çevre analizi

Faktörler

Mevcut durum

Geleceğin tahmini

• Ülkenin genel refah seviyesi

• Hayat standardı

• Çalışma hayatının özelliği

• Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik politika moneter yönelimli olduğu için enflasyonu aşağıya çekmeyi hedeflemektedir. Bu başlıkta başarılı olan politikanın büyümeyi dizginleyici bir etkisi bulunmaktadır. Tüm bu nedenler yüzünden genel refah seviyesi ve hayat standardı gerileyen bir eğim içerisindedir.

• Alım gücü sürekli gerileyen toplum tüketim alışkanlığını kaybetmiş ve acil harcamalar dışında harcama yapmamaya yönelmiştir.

• Alt ve üst gelir grupları arasındaki açı genişlemeyi sürdürmekte ve gelir dağılımı adaletsizliği devam etmektedir.

Şimdiye kadar uygulanan ekonomi politikalarındaki

İstikrarsızlığın ülkenin genel refah seviyesini olumsuz

Etkilemesi beklentisi hakimdir.

• Toplumun dünya görüşü ve değerleri

• Eğitim ve kültür

• Demografik yapı

• Sosyal yapı

• Nüfus artış hızı

• Şehirleşme yapısı

• İşsizlik oranının süre giden yüksekliği ve çalışma hayatında genel standartların oluşturulamadığı bir dönem yaşanmaktadır.

• Kriz süreçlerinde eğitim ve kültür yapısı hızlı bir değişim geçirmiştir.

• Genç bir nüfus yapısına sahiptir.

• Avrupa birliği'ne giriş süreciyle birlikte beyin göçü kaçınılmazdır, nitelikli işgücü kaybı yaşanacaktır.

• Nüfus artışının aynı tempoyu koruyacağı öngörülüyor.

• Şehirleşme yapısında terör eksenli bir takım gelişmelerin yaşanması kaçınılmazdır.

• Demografik yapıdaki belirleyicilerden genç nüfusun artış hızını koruyacağı öngörülebilir. Bu nedenle avrupa'daki firmaların üretimlerini türkiye'ye kaydırmaları olasıdır.

Toplumun genel sorunları

• Bölgedeki savaşın getirdiği ekonomik, siyasi ve psikolojik yükümlülükler.

• Deprem riski

• Bölgede türkiye'yi de kapsayacak olası savaş senaryolarının getirdiği güvensizliğin toplum psikolojisi üzerindeki olumsuz etkisi.

• Son çeyrekte devam eden büyümeye karşın 1999 ve 2001 ekonomik krizi deneyimlerinin getirdiği olumsuz beklentilerin yaratacağı psikolojik etki.

• Bunlara karşın avrupa birliği'ne üyelik süreci seyrinin sonbaharda kazanacağı netliğin sağlayacağı güvence.

4.3.7 . Doğal çevre analizi

Faktörler

Mevcut durum

Geleceğin tahmini

Doğal çevrenin özellikleri

• Fosil yakıtların tüketimi nedeniyle sera etkisiyle tetiklenen küresel ısınma riski bulunmaktadır.

• Kış koşullarının sertliği söz konusudur.

• Yaz sıcaklarının da aşırılığı söz konusudur.

• Özellikle büyük şehirlerin çoğunu kapsayan kıyı bölgelerindeki nemlilik de bir sorun oluşturmaktadır .

• Küresel ısınmanın getireceği iklimsel değişiklikler enerji tüketimi eğilimlerini etkileyecektir.

• Kış koşullarının sertliği ve yaz sıcaklarının aşırılığı devam edecektir

Çevre kirliliğine yönelik tehditler

• Doğal çevre hızlı ve sürekli bir kirlenme yaşamaktadır.

• Hükümetler ve işletmeler bu kirlenmeye karşı yeterince duyarlı değil.

• Çevre kirliliği konusunda hukuki yaptırımlar yetersizdir.

• Sivil toplum kuruluşları gibi baskı örgütlerinin etkisizliği kirlilik sorununa karşı devam eden duyarsızlığı artırmaktadır.

• Firmaların çevre değerlerine uluslararası standartlarda uyum sağladığını söylemek zordur.

• Kirlilik aynı hızla devam edecektir.

• Ancak kirliliğe karşı duyarlı sektörlerin prestiji artacaktır.

• Bu konuda tüketici bilinci yükselmektedir.

• Avrupa birliği'ne entegrasyon sürecinde hukuki yaptırımların uygulanması kaçınılmaz olacaktır.

• Firmaların çevre değerlerine uluslararası standartlarda uyumda daha istekli ve kararlı olacakları söylenebilir.

4.3.8 . İş çevresi analizi

Faktörler

Mevcut durum

Geleceğin tahmini

Pazar ve tüketiciler :

• Pazarın yapısı

• Talep yapısı

• Hedef kitlenin özellikleri

• Firmalar, üretici taleplerini ve pazar yapısını, bilimselliğe çok uymayan yöntemlerle belirliyor ve politika çiziyor

• İç ve dış pazar potansiyel olarak büyük.

• Firmaların üretim gücü ve büyüklüğü, pazar yapısı ve talep profiliyle örtüştürülerek tam olarak kullanılamıyor

• Firmaların, pazar yapısı, tüketici taleplerine dönük daha duyarlı hale gelecekleri düşünülüyor

Rakipler

• Her sektörün değişik rakipleri var. Ancak rakipler karşısındaki en büyük avantaj, büyük üretim gücü

• Rakiplerin ürettiği mallar üretiliyor. Farklılaşma yok

• Markalaşma ile rakiplerden farklılaşma henüz sonuç vermiş değil.

• Rekabetin şiddetlenmesiyle, farklılaşmanın ve markalaşmanın hızlanacağı tahmin ediliyor.

Gso üyesi firmaların oluşturduğu üretim gücü :

• Firmaların özellikleri

• İkame boyutu

• Pazar yapısı

• Çok çeşitli sektörlerde üretim yapılıyor

• Üretim hacimleri büyük

• İç pazar ve dış pazar dengeli gidiyor

• Pazarlardaki rekabet sıkıntılarıyla, pazar çeşitlemesi ihtiyacı doğmuş durumda

• Ara mal üretiminden, katma değeri yüksek nihai ürün üretimine ve markalaşmaya dönme ihtiyacı ve isteği var

• Teknoloji ithal.

• Uygulamacı türk.

• Sektör çeşitliliği artarak sürecek

• Firmalar, üretim hacimlerini büyütme konusunda eskisi kadar aceleci olmayacaklar

• Pazar çeşitlemesi artacak, iç piyasaya giriş yükselecek

• İhracat teşviklerinin yeniden gözden geçirilerek ihraç amaçlı üretimler için kullanılan yerli hammadde ve enerjinin daha uygun şartlarla teminin sağlanmasıyla ihracat artabilir .

• Yabancı sermaye yatırıma teşvik edilmeli .

• Finansman kuruluşları

• Karar vericiler: hükümet ve mahalli idareler, uzman meslek odaları

• Sivil toplum kuruluşları

• Kamunun sağladığı teşvikler bölgesel düzeyde kalıyor.

• Lobi faaliyetleri çok etkin değil.

• Mahalli idarelerle ilişkiler iyi. Bu ilişkilerden alınan verim artırılabilir.

• Uzman sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler iyi.

• Finansal teşviklerin uygun hale getirilmesi ihtiyacı sürecek .

• Lobi faaliyetlerinin artacağı düşünülüyor

• İşbirliği ve güçbirliğinin artacağı öngörülüyor.

4.4. Kaynak Analizi

4.4.1. Pazarlama/faaliyetler

Faktörler

Mevcut durum

Gelecek tahmini

Hizmet

• Gaziantep sanayi odası üyesi firmalar arasında iletişim ve koordinasyon sağlanmıştır.

• Kentsel güç ve niteliği artıracak faaliyetlerin organizasyonu ve katılım artmalıdır .

• Firmaların ihtiyaçlarının karşılanması konusuda işbirliğinin ve etkinliklerinin artırılması için atılan adımlar bulunuyor.

• Marka şehir gaziantep projesinin genişleyerek, etkinliklerinin artarak süreceği ve katılımın yükseleceği düşünülüyor

• Firmaların markalaşma yolunda daha fazla çaba gösterecekleri öngörülüyor

• Aidiyet duygusunun yaratılması yolunda önemli mesafeler alınacağı bekleniyor

Bütçelendirme

• Proje çalışmaları, gaziantep'li firmaların “ortak iradesi” doğrultusunda katkılarıyla yürütülüyor.

• Ek gelir desteği ve gelir getirici çalışmalar planlanıyor.

• Proje havuzuna katılımın bir standarda kavuşurulması yolunda adımların atılması, başarıyı güçlendirir

• Finans desteği sağlanmasına dönük faaliyetler devreye girebilir.

Dağıtım /iletişim kanalları

• Gso tüm altyapısıyla

Proje ve kent için çalışıyor.

• Dağıtım ve iletişim kanallarını çeşitlendirmek ve geliştirmek gerekli.

• İstanbul ve ankara'da faaliyetler yapılması gerekli.

Tutundurma

• Firmalara dönük anket çalışmaları yapılmalı

• Firmalara dönük markalaşma bilgilendirme toplantıları yapılmalı

• Firmalarla markalaşmaya dönük work shoplar düzenlenmeli

• Bütün çalışmalar gso'nun faaliyetleriyle sınırlı

• Şu ana kadar uygulanmış stratejik iletişim planı yok

• Düzenli (sistematik) medya ilişkileri mevcut değil

• Hazırlanan ana strateji doğrultusunda faaliyetler yürütülmeli.

• Stratejik iletişim planı hayata geçmeli

• Kamuoyu araştırma ve değerlendirmeleri yapılmalı

• Çeşitli iletişim aktiviteleri uygulanmalı.

4 .4.2. Uygulama

Faktörler

Mevcut durum

Gelecek tahmini

Hizmet kaynakları

• Firmalardan gelen bilgi akışı ve talepler

• Ekonomik/kentsel gelişmeler

• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler

• Kamuoyundan gelen talepler

• Veri akışı yeterli değil.

• Talepler sektör/firma çıkarlarını koruma yönünde.

• Firmalar bireysel olarak sektörel gelişmeleri daha iyi takip ediyor.

• Kamu kuruluşlarınca da, firmalarca da gso otorite mercii olarak tanımlanıyor.

• Gso'nun yeterli bilinirliği bulunduğundan kurumdan talep çok .

• Kentsel sanayi-üretim envanterinin çıkartılması ve veri akışının sağlanması için metotların geliştirilmesi.

• Gso'un yoğun iş yükü altında, firmalara dönük markalaşma konusunda destek sistematiği oluşturması

Üretim süreci

• Yer

• İlişkiler

• Yaptırım gücü

• Sektörel çalışmalar

• Komisyonlar

• Lobi faaliyetleri

• Eğitim faaliyetleri

• Gso tüm çalışmalarını merkezi ve organize sanayi bölgeleri merkezleri üzerinden yürütmektedir.

• Üyeleri için tek yaptırımı üyelikten çıkarma şeklindedir.

• Lobi faaliyeti yeterli değil .

• Eğitim faaliyetlerinde süreklilik mevcut .

• Kurumsal standartlar kısmi olarak mevcut.

• Lobi faaliyetlerinde bulunulması

• Eğitim, bilgilinderme, bilinçlendirme faaliyetlerinin genişletilmesi

4 .4.3. Finansman

Faktörler

Mevcut durum

Gelecek tahminleri

Sermaye yapısı ve yatırımlar

Gso, markalaşma desteğine dönük faaliyetlerini kendi bütçesinden ve oluşan havuzdan karşılıyor

• Ortak irade doğrultusunda katkıların artırılması ve havuzun büyütülmesi

• Kamu ve sponsorluk desteğinin sağlanması

Finansal analiz

• Şu andaki imkanlarla, yapılabilen faaliyetler sınırlı kalıyor

• Firma katkılarının artırılarak havuzun büyütülmesi

• Kamu ve sponsorluk destekleriyle daha geniş faaliyetlere imkan yaratılması

• Marka şehir logosunun kullanılması gibi mekanizmalarla gelir kalemi yaratılması

4 .4.4. Ar-ge

Faktörler

Mevcut durum

Gelecek tahminleri

Araştırma gücü ve kapasitesi

• Araştırmalar ve sektörel veri temini

• Personel

• Maliyet

• Gso'nun organizasyonu dışında ve firmaların sınırlı uygulamaları dışında arge çalışması yok

• Gso'nun araştırma çalışmalarının dışında veri kaynağı yok

• Ar-ge konusunda yeterli eleman yok

• Gso'nun önderliğinde ar-ge konusunda adımlar atılabilir

• Ar-ge'ye yönelik eleman eğitimi ve istihdamı sağlanabilir

Geliştirme becerisi ve organizasyon

• Gelişmeleri sanayiye yansıtma gücü

Gso'nun uygulama geliştirme ve organizazsyon becerisi anlamında sorunu yok. Sanayiye yansıtma sorunu yok.

Bu becerinin artarak süreceği tahmin ediliyor.

4 .4.5. İnsan kaynakları

Faktörler

Mevcut durum

Gelecek tahminleri

Çalışanların özellikleri

• Gso personeli bilgi donanımı yüksek

• Gelişmeye yatkın

• Personel verimliliği yüksek.

• Sahip olunan avantajların geliştirilerek korunması.

• Markalaşma konusunda sistematik oluşturularak personel ya da dış destek alınması

Kurum kültürü

• Motivasyon var

• Kurum içi iletişim güçlü

• Görev dağılım, tanım ve hiyerarşide problem yok

• Motivasyon unsurlarının geliştirilmesi

Örgüt geliştirme kapasitesi

• Değişikliğe ve gelişime uyum sorunu yok

Sektörel ve örgütsel gelişime bireysel katkı var.

4 .4.6. Örgüt sistemi

Faktörler

Mevcut durum

Gelecek tahminleri

Örgüt yapısı

• Marka şehri çalışmaları tümüyle gso önderliğinde yürüyor...

• Ağırlıklı olarak projenin yükü, başkan nejat koçer'in üzerinde

• Sn. Başkan'ın iş yükü ve yoğunluğu nedeniyle, yatay örgütlenme ve öneri-uygulama esnekliği yok

• Gso personelinin de iş yükü yoğun olduğundan çalışma sistematiği oluşturulamıyor .

• Faaliyetler sürece göre tepkisel olarak gündeme geliyor.

• Gso önderliğinde bir çalışma komitesi oluşturulması

• Sn. Başkan'ın yön ve hedefleri çizerek, uygulama konusunda yükünün hafifletilmesi

Yönetim süreçleri

• İletişim

• Liderlik

• Motivasyon

• İnsan kaynakları katılımı

• İletişim süreci, sn. Başkan, sn. Genel sekreter ve az sayıda gso yöneticisi arasında gerçekleşmektedir .

• Proje liderliği sn. Başkan tarafından yürütülmekte.

• Marka şehri projesi konusunda motivasyon sorunu görülmemekte .

• İnsan kaynakları açısından hem gso, hem de kent geniş bir katılım potansiyeline sahip

• İletişim sürecinin dikey olarak daha fazla derinleştirilmesi ve sn. Başkan'ın liderliğinde yatay organizasyonun geliştirilmesi.

• Katkı sağlayabileceklerin daha da müdahil olabilmesi için üyelerle olan iletişimin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır.

• Liderlik sorunu görülmemekte.. Tam tersine, liderliğin sn. Başkan tarafından yürütülmesi başarı için kaçınılmaz bir unsur olarak ortaya çıkmakta.

• Motivasyon unsurlarının aktive edilmesi. .

• İnsan kaynakları açısından sahip olunan avantajın artırılarak korunması.

4.5. Swot analizi

Zayıf yönler

Güçlü yönler


• Firmalarda ortak çalışma bilincinin yeterli olmaması

• Bireysel duyguların ön planda olması

• Veri eksikliği

• Medya ilişkilerinin sn. Başkan'ın üzerine kalması

• İletişim stratejisi uygulanmaması


• Gso'nun ağırlığı, gücü ve kapasitesi

• Gso'nun profesyonel yapısı

• Sn. Başkan'ın liderliği

• Gaziantep'in sinerjiyi barındırması

• Girişimcilerin değişime ve yeniliğe açık olması

Tehditler

Fırsatlar


• Ekonomik istikrarsızlık

• Para kazanmanın güçleşmesi

• Yanlış uygulamalar, bilgi eksikliği,

• Haksız rekabet

• Alım gücünün düşüklüğü, gelir dağılımının dengesizliği

• Bürokrasi

• Niteliksiz işgücü


• Gso'nun ağırlığı, gücü ve kapasitesi

• Gso'nun profesyonel yapısı

• Sn. Başkan'ın liderliği

• Gaziantep'in sinerjiyi barındırması

• Girişimcilerin değişime ve yeniliğe açık olması

• Kentin ve firmaların büyüme hızı

• Markalaşma bilinci

• Markalaşma modası

• Reklam yapma modası

• Ab uyum süreci

4.6. Farklılık analizi (stratejinin amacı)

Bugüne değin olan performans ve çevre analizi değerlendirmesi ışığında, gaziantep sanayi odası'nın marka şehir gaziantep projesi stratejik hedefine ulaşılması için belirlenen iş hedefleri aşağıdaki gibidir:

İş hedefleri

• Firmaların, markalaşma havuzuna katkılarının artırılması

• Marka, patent başvurularının artırılması

• Bir yılda 50, 5 yılda 250 yeni markanın yaratılması

• Kamu'yla işbirliği sağlanması

• Firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, işbirliği ve güçbirliğinin artırılması

• İş ve iletişim süreçlerinde entegrasyonun sağlanması

• Gaziantep'in ulusal algısının marka olgusuna taşınması

• Gaziantep'in uluslararası algısının geliştirilmesi

4.7. Strateji uygulama

Gso stratejik planlama kapsamında belirlenen iş hedeflerine uygun çalışma takvimini oluşturacak ve uygulamaya dökecektir. İletişim planını da kapsayan operasyonel uygulama takvimi hazırlanacaktır .

Hedef kitle / sosyal paydaşlar

İş sosyal paydaşları :

• Gso yönetimi ve çalışanlar

• Firmalar ve çalışanları

Etkileyici sosyal paydaşlar:

• Resmi makamlar

• Meslek kuruluşları

• Sivil toplum örgütleri

• Üniversiteler

• Kanaat önderleri

• Medya

• Gaziantep halkı

Hedef kitle:

Öncelikle ulusal kamuoyu, karar vericiler ve uluslararası iş dünyası

İletişim hedefleri:

• Kamuoyunda gaziantep/marka bilincinin oluşturulması

• Gaziantep'lilerde kent bilincinin oluşturulması

• Firmalarda markalaşma bilincinin ve isteğinin artırılması

• Kentteki gelişmelerin ve faaliyetlerin ulusal gündeme taşınması

• İletişim faaliyetlerinin bütünlük ve süreklilik taşıması

• Gaziantep'in kalite bilincine katkısının vurgulanması

• Global standartlarda ürün/hizmet kalitesi için çalışan bir kurum olduğu algısının oluşturulması

• Gaziantep'in türkiye'ye ve insanımıza katkılarının vurgulanması

• Gaziantep firmalarının firmaların ayrıcalıklarının vurgulanması

Yaklaşım : gaziantep'in markalaşma yoluyla, gazianteplilere , firmalara, türkiye'ye , ekonomiye ve çağdaş yaşama katkısı

Ana mesaj : gaziantep; marka şehri...

Beklenen davranış değişikliği:

• Gaziantep'li firmaların, markalaşma konusunda faaliyetlerini hızlandırmaları

• Gazianteplilerin markalaşma projesine destek vermeleri ve aidiyet hissetmeleri

• Kentsel işbirliği ve güçbirliğinin artırılması

• Ulusal anlamda gaziantep'in marka şehri olarak algılanması

• Gaziantep'in herşeyin kaliteli ve uluslararası standartlarda üretildiği, sanayi kenti olarak algılanması

• Yasal düzenlemelerle gaziantep'in desteğinin artırılması

• Gaziantep'in ziyaretçilerinin artırılması

• Yabancı sermaye yatırımlarının artırılması

4.8. Aktiviteler...

 • Gaziantep içine dönük çalışmaların yanında, ulusal anlamda bir algı yaratmak için sistemli planlı, sürekli bir iletişim faaliyetleri bütünü uygulanmalıdır.
 • Gaziantep'li girişimcilerin, gazianteplilerin, kent dışında yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan gazianteplilerin kendileriyle, kentleriyle gurur duymaları, başarılarla mutlu olmaları gerekir. Bunu gerçekleştirecek olan da, iletişim çalışmalarıyla sağlanan başarının duyurulması olacaktır. Ki bu da, potansiyel katkıları ve yeni açılımları tetikleyen faktör olacaktır.
 • Hedef öyle olmalıdır ki; kamuoyunda “gaziantep'te üretiliyorsa kalitelidir” algısı yaratılabilmelidir.
 • Gaziantep'li girişimcilerde de, “made in gaziantep” logosunu kullanma isteği, cazibesi yaratılabilmelidir.
 • Bu yolda, kamuoyunu bilgilendirmek için en önemli mecra olan medya ile sağlıklı, istikrarlı ve sürekli bir ilişki kurulması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Bu çerçevede; hazırlanacak iletişim strateji doğrultusunda aşağıdaki aktivitelerin uygulanmasında yarar olduğunu düşünüyoruz.
 • Medyayla (sayın başkan'ın medyayla çok güçlü ilişkileri de değerlendirilerek) sağlıklı bir ilişki kurulmasını teminen; istanbul'da gaziantep-marka şehri başlıklı bir basın toplantısı yapılacak.
  • Önde gelen gazetecilerle, yöneticilerle bilgilendirmeye dönük akşam yemekleri tertip edilecektir. (bu yemekler medya kurumu bazlı olarak yapılacaktır. Her ay bir grupla görüşme yapılarak potansiyel, durum, hedefler, başarılar aktarılacaktır.)
  • Ekonomi muhabirleri derneği ile ortak etkinlikler yapılarak, dernek organizasyonunda gazetecilerin gaziantep'e getirilmesi sağlanacaktır.
  • Gaziantep sanayi odası etkinlikleri ve gaziantep'le ilgili gelişmeler gerektiğinde basın bülteni olarak istanbul'da medya organlarına ulaştırılacaktır. Basın bültenleri tarafımızdan hazırlanacaktır.
  • Medya organlarına periyodik olarak basın bültenleri geçilecektir.
  • Önemli toplantı ve günlere dönük olarak istanbul'dan, ankara'dan gazeteciler ziyaret amaçlı olarak gaziantep'e götürülecektir.
  • Gaziantep sanayi odası sohbetleri adı altında, önde gelen gazeteci-yazarların konuşmacı olacağı yemekli toplantılar tertip edilecektir. Gaziantep'te yapılacak bu toplantılarda, gso'nun üyelerini önde gelen isimlerle buluşturması, onların birikim ve görüşlerinden yararlanmaları sağlanacaktır.
  • Gso'nun medya ilişkileri standarda kavuşturularak, ulasal medyaya taşınacaktır.
  • Gso'nun her türlü organizasyonuna (toplantı, yemek, gece, konferans, panel, fuar vb.) İçerik ve iletişim desteği verilerek, hem standartlaşması, hem de ulasal baza taşınması sağlanacaktır.
  • İş dünyasının gaziantep gerçeğini bildiğinden ancak kamuoyunun yeterince haberdar olmadığından hareketle, gaziantep'li küçük şirketlerin seslerini duyurabilmeleri, tanıtımlarını yapabilmeleri amacıyla hürriyet gazetesi ile aylık gaziantep özel eki hazırlanarak ilave olarak verilecektir. Periyodik olacak bu çalışmada yüzde 30 oranında haber çalışması yapılacak, gaziantep'in, gaziantep sanayi odası'nın tanıtımı yapılabilecektir. Gaziantep sanayi odası-hürriyet işbirliğiyle yapılacak bu çalışmada reklam olarak da gaziantep'li şirketlere normal reklam tarifelerinden çok daha uygun fiyatlarla ilan yayınlatabilmeleri olanağı sağlanacaktır.
  • En önemli adımın gaziantep'i başarıları ve markaları ile tanıtmak olduğu gerçeğinden hareketle; ntv ve/veya cnbc-e ve/veya cnn türk'ü hedefleyen 12'şer dakikalık “ustalıktan markaya gaziantep” konulu bir tv programı devreye sokulacaktır. Bu programın her bölümünde gaziantep ve gaziantep sanayi odası ile birlikte başarılı olmuş bir firma tanıtılacaktır. Finansmanı da her bölümde tanıtılacak firma tarafından sağlanacaktır.
  • Röportajcı bir gazeteci-televizyoncuyla anlaşılarak, kamuoyuna dönük olarak, güzel insan hikayeleriyle ilgi çekici bir biçimde gaziantep belgeseli hazırlanacaktır. Markalaşan firmaların katkılarıyla hazırlanması planlanan bu çalışma bir ulusal kanalda gaziantep gerçeğini insani yönleriyle, ilgi çekici bir biçimde anlatmayı hedefleyecektir.
  • Gaziantep ve gso ile ilgili her türlü tanıtım materyali (broşür, kitapçık , cd rom, tanıtım filmi vb. Gibi) içerik ve tasarım olarak tarafımızdan hazırlanarak stratejiye uygun biçimde yapılandırılacaktır.
  • Gso yönetimine aylık olarak iletişimci bakışıyla ekonomi ve siyasi analiz – perspektif raporu sunulacaktır.
  • Gso yönetimiyle aylık olarak “iletişim değerlendirme” toplantısı yapılacak ve değerlendirmenin yanısıra planlama yapılacaktır.
  • Gso üyelerinin markalaşma yolunda yararlanabilmeleri açısından, basılı ve elektronik ortamda “iletişim ve markalaşma rehberi” hazırlanarak dağıtılacak, hangi adımları atmaları gerektiği, nelere dikkat etmeleri gerektiği aktarılacaktır.
  • Web sitesi ile ilgili çalışmalar planlanacak ve içerik desteği sağlanacaktır.
  • Kentin birlikteliğini, desteğini, bütünlüğünü, işbirliğini göstermek amacıyla gaziantepspor'un forma reklamı gaziantep'li markalara tahsis edilebilir. 3 büyüklerle yapılan maçlar ayrı diğer maçlar ayrı değerlendirilerek, değişik firmaların forma reklamı vermeleri belediye ile işbirliği halinde temin edilebilir, hem gaziantepspor daha fazla gelir elde eder, hem firmalar ucuz reklam imkanı kazanır, hem de kentin birbirine kenetlenmesi kanıtlanır ki bu da medyada haber olur.
  • Gaziantep ve gso ile ilgili olarak tüm medya mensupları, yazar, işadamı, bürokrat ve siyasilere sürekli bilgi akışı e-mail yoluyla sağlanacaktır.
 • Gaziantep'le ilgili algıyı güçlendirmek için tbmm'de seçilecek milletvekilleri ve komisyon üyelerine dönük tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Ayrıca siyasiler periyodik olarak sürekli bilgilendirileceklerdir.
 • Çeşitli ekonomik ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapılarak, gaziantep'te ve istanbul'da gaziantep konulu etkinlikler planlanacaktır. Türkiye ihracatçılar meclisi, birleşmiş markalar derneği, istanbul tekstil ve konfeksiyon ihracatçıları birlikleri, trisad triko sanayicileri derneği, gdf gıda dernekleri federasyonu, istanbul halı ihracatçıları birliği, izoder izolasyoncular derneği, rhd rekabet hukukçuları derneği şu anda etkinlik planlanabilecek rurumlar arasında yer almaktadır.
 • Gaziantep'in teknoloji merkezi olması, anadolu'nun teknolojik pilot bölgesi olmasına dönük olarak faaliyetler yapılmalıdır. Bu çerçevede türkiye teknoloji geliştirme vakfı ile işbirliği yapılarak, ortak tanıtım, bilgilendirme etkinlikleri yapılacaktır. Gaziantep'li girişimcilerin ttgv'nin dünya bankası kaynaklı uygun desteklerinden daha fazla yararlanmalarının yolunun açılmasına katkı sağlanacaktır.
 • Teknolojik gelişmeyle ilgili tübitak marmara araştırma merkezi ile işbirliği yapılarak, kentli girişimcilerin mam'ın araştırma-geliştirme altyapısından daha fazla ve daha uygun koşullarda yararlanmalarının yolu açılacaktır.
 • Gaziantep'in hem üretim potansiyeli, hem de coğrafi konumuyla ırak ve ortadoğu pazarlarına dönük altyapısı en güçlü merkez olmasından hareketle yabancı yatırımcıya dönük çalışmalar yapılması gereklidir.
  • Bu çerçevede öncelikle, gaziantep'i, gso'yu, potansiyeli anlatan ingilizce bir yatırımcı rehberi niteliğinde web sitesi hazırlanacaktır. Sitede kentin ticari, ekonomik altyapı, olanak ve potansiyelinin yanısıra, coğrafi ve turizme dönük bilgileri de aktarılabilecektir.
  • Sınır ticaret merkezleri yapılanmasına dönük tanıtım faaliyetleri sürdürülecektir.
  • Gaziantep'in yurtdışında potansiyeliyle tanıtılabilmesi için financial times-the economist grubuyla işbirliği yapılarak, financial times gazetesi ve/veya doğrudan yabancı sermaye dergisinde, gaziantep'i anlatan özel bir ek hazırlanması organize edilecektir. (konuyla ilgili ön çalışma ve ilişki bilgileri ekte sunulmaktadır. )
  • Gso organizasyonunda yurtdışı fuarlara katılımda gaziantep ve katılımcı firmaların tanıtımına dönük “fuar katalog cd rom'ları hazırlanarak, dağıtılabilir.
  • Gaziantep'in yatırım, ticaret, ekonomik potansiyelini anlatan, iş rehberi niteliğinde bir cd rom hazırlanarak, yurtdışındaki ticaret ateşeliklerine, firmalara, mesleki kurumlara dağıtılabilir.
  • Onur aır dergisi'nde marka şehri ile ilgili ilanın çift sayfa (4-6 yayın civarı) aylık olarak kullanılması. (bir yayın 3.500 usd+kdv fiyat alınmıştır) ayrıca dergide gaziantep-marka olgusuyla ilgili haber de yapılacaktır.
  • Zeugma promosyonları = anahtarlık/masa üstü plaket/
  • Gaziantep sanayi odası / marka şehri gaziantep anahtarlık ve benzer ürünler
 • Ekte sunulan faaliyet bazında plan tablosu, iş süreçlerinin kontrol altında yürümesi amacıyla her faaliyet için kullanılmalıdır.

Marka şehir projesi ne vaad ediyor ?

Hedef yatırımlar ve fuarlar şehri gaziantep olmalı.

Bu hedef “visit maleysıa” konseptinde olduğu gibi “ınvest ın gaziantep” şeklinde olabilir.

Dubai şehrinin tanıtım süreci iyi analiz edilmeli bazı noktalarda örnek alınmalı.

Gaziantep'te yatırım yapmanın cazip yönleri ulusal ve uluslar arası yatırımcılara anlatılmalı. Bu yönde gerekirse yeni yatırımlar veya projeler hayata geçirilmeli.

Yatırımlara yönlendirme sürecinde ürdün qız lerinde uygulanan “one step solutıons” benzeri yatırım masaları oluşturularak yatırımcılar teşvik edilmeli.

Gaziantep'ye yatırım yapmanın diğer bölgelerde yatırım yapmaya oranla hangi konularda avantajlı olduğu vurgulanmalı.

Yatırım tanıtım ekipleri kurularak ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtım gerçekleştirilmeli.

Farklılıklar manzumesi ve bunları pazarlayacak bir ekip oluştuşturulmalı.

Projenin gaziantep içinde yapılan tanıtım faaliyetleri yeterli. Ancak dışarda (ulusal ve uluslar arası) tanıtım ayağı eksik .

Proje kapsamındaki her türlü faaliyetin sürekliliği olmalı. Sürekliliğin periyodu iyi analiz edilmeli.

Proje çalışmaları mutlaka bütçelendirilmeli.

Marka şehir gaziantep

Aktivite / faaliyet bazında örnek işplanı tablosu

Aktivite / faaliyet :

Kurum : Gaziantep Sanayi Odası

Dönem / tarih :

Aktivite / faaliyet no:

Tamamlama tarihi:

Amaç:

Bütçe:

Yapılacak işler

Başlangıç

Bitiş

Öngörülen problemler

Olası çözümler

Gerekli

Kaynaklar

Gecikme işaretleri:

İnsan

Malzeme

Değerlendirme yolları: