GENEL SEKRETERLİK DEPARTMANI
SANAYİ DAİRESİ
TİCARET DAİRESİ
MUHASEBE VE SİCİL DAİRESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ
ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME DAİRESİ
İDARİ HİZMETLER DAİRESİ
KALİTE DEPARTMANI
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİGENEL SEKRETERLİK DEPARTMANI
Genel Sekreter gs@gso.org.tr
Genel Sekreterliğe bağlı 2 Genel Sekreter Yardımcısı görev yapmaktadır
İdari Genel Sekreter Yardımcısı gsy@gso.org.tr
Teknik Genel Sekreter Yardımcısı sanayi@gso.org.tr


SANAYİ DAİRESİ
Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sanayiyi ilgilendiren her türlü bilgi ve verilerin toplanması, üyelere bu bilgiler ışığında danışmanlık hizmetinde bulunulması

SANAYİDE TOPLAM KALİTE SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

Oda üyesi firmalarda TKY çalışmalarını yönlendirmek, bilinçlenme ve danışmanlık çalışmalarında bulunmak, TKY hizmeti ve belgelendirme yapan kuruluşlar hakkında bilgiler toplamak,üyelerin kullanımına hazır hale getirmek

STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

Türk, AB ve Dünya Standartlarının takip edilerek GSO üyelerinin bunlara yönelik üretim yapması konusunda çalışmalar yapılması, TSE tarafından oluşturulmaya çalışılan standartlara hazırlık aşamasında katkıda bulunulması

EKSPERTİZ RAPORU

Oda üyesi firmaların kendilerinin, ilgili kurumların, üçüncü şahısların veya re'sen Oda'nın mevzuat veya uygulamalardan gelen talepleri doğrultusunda menkul ve gayrimenkul mallarının miktar, değer veya kullanımı ile ihtiyaç değerlemesine yönelik her türlü ekspertiz raporlarının tanzim veya tasdik edilmesi

KAPASİTE RAPORU

5590 Sayılı kanuna göre firma kapasite raporlarının hazırlanması, üye firmalarla, Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayici firmaların kapasitelerinin hazırlanması, sanayi envanterinin ve buna dayalı istatistiki bilgilerle raporlar hazırlanmasıTİCARET DAİRESİ
Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

BİLGİ TRANSFERİ

Oda üyeleri dışındaki yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren sınai veya ticari firmaların ürettiği ve sattığı mamuller hakkındaki bilgilerin toplanması, ulusal ve uluslararası alanda araştırmalar ve anketler sonucunda elde edilen bilgilerin üyelere satılması

İŞ TEKLİFLERİ,
İŞ ORTAKLIKLARI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Ulusal ve uluslararası alanda şirketler ve odalar arası iletişim kurarak firma bilgileri, üretim çeşitleri, ürün bilgileri, satın alma, satma, ihracat-ithalat ve iş ortaklıkları taleplerinin karşılanması

İÇ TİCARET

İç ticaretin geliştirilmesi için yatırım ve pazar araştırmaları yapılması, mali piyasaların takibi, bunlara yönelik araştırma, danışmanlık, bilgilendirme hizmeti verilmesi

DIŞ TİCARET

Dış ticaretle ilgili yasal uygulamalar ve prosedürlerin takibi, belgelerin tasdiki, dış ticaret konularında danışmanlık, ticari fırsatlar hakkında bilgilendirme

FİNANSMAN FONLARI

Yurtiçi ve yurtdışındaki banka ve finans kuruluşlarının kredi programları ve fonlarının takibi, bilgilerin toplanması, duyurulması ve üyelerin kullanımının sağlanması yönündeki çalışmalarMUHASEBE VE SİCİL DAİRESİ
Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

MUHASEBE İŞLEMLERİ

Oda muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, muhasebe sisteminin ilgili ve yetkililerin denetimine açık hale getirilmesi

SİCİL İŞLEMLERİ

Odaya kayıt olması gereken ve kayıt olan firmaların kayıtlarının tutulması, kayıtlı olanların bilgilerinin güncellenmesi, kayıtlarını sildirmek isteyenlerin veya faaliyetlerini devam ettirmeyenlerin kayıtlarının silinmesiBİLGİ İŞLEM DAİRESİ
Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK MAKİNE VE TEÇHİZATIN İHTİYAÇ TESPİTİ,
BAKIM VE ONARIMI

Odada kullanılan her türlü elektrikli ve elektronik makine ve teçhizatın kullanımı, kullanıma hazır halde tutulması, bakım ve onarımı hakkındaki işlemlerin yerine getirilmesi

BİLGİSAYAR HİZMETLERİ VE
İÇ VERİLER

Odada kullanılan her türlü bilgisayar sarf malzemesi ve programlarının alımı, kullanımı, veri tabanının oluşturulması, verilerin saklanması ve kullanılmasına yönelik işlemlerin yapılması

NETWORK SİSTEMİ VE
DIŞ VERİLER

Oda faaliyetlerine yönelik olarak dışarıdan ihtiyaç duyulan elektronik bilgi kaynaklarına ulaşımın sağlanması, iç veriler ve dış verilerin uyum ve koordinasyonunun sağlanması, üyelerle elektronik bilgi sisteminin kurulmasıARAŞTIRMA & GELİŞTİRME DAİRESİ
Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

FUARLAR VE ORGANİZASYONLAR

Üyelerin yurtiçi ve yurtdışındaki; ulusal ve uluslararası fuarlarla, iş gezilerine katılımlarının ve ziyaretlerinin sağlanması, bunlara ilgi duyan üyelerin anket aracılığıyla tespit edilmesi, organizasyonlarının yapılması

İSTATİSTİKLER

Sanayinin geliştirilmesi ve Oda Hizmet Politikası'nın tespiti amacıyla istatistikler yapılması

AR-GE FAALİYETLERİ

Kurumlar, şirketler ve araştırmacılarla ulusal ve uluslararası ilişkiler kurulması, bilgilerin toplanması, üyelere aktarılması

SANAYİYE KALİFİYE ELEMAN TEMİNİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Sanayinin ihtiyacı olan kalifiye eleman temini için çalışmalar yapılması, genel ve sektörlere yönelik personel yetiştirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, iş ve eleman temini

GAP ÇALIŞMALARI

GAP Bölgesi şehirlerinin ekonomik ve kültürel boyutlarıyla araştırılması, GSO'nun GAP Bölge Sanayi Odası olma çalışmalarının yürütülmesi

AB MEVZUATI ve
İKV-AB BİLGİ DAĞITIM AĞI PROJESİ

AB Mevzuatının temin edilmesi, üyelere aktarılması

ÜLKE BİLGİLERİ

Yabancı ülkelerle ilgili her türlü yatırım prosedürleri, teşvik sistemi, pazar bilgileri, ithalat-ihracat imkanları ve her türlü ekonomik bilgilerle, diğer yasal mevzuat hakkında bilgi toplanması, değerlendirilmesi, üyelere aktarılmasıİDARİ HİZMETLER DAİRESİ
Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

GENEL HİZMETLER

Odadaki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ulaşım, temizlik, ikram vb. hizmetlerin verilmesi

İDARİ HİZMETLER VE
SEKRETERYA HİZMETLERİ

Oda faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için genel ve idari hizmetlerin koordinasyonu, genel evrak takip, iç ve dış iletişimin sağlanması

SATINALMA

Oda tarafından satın alınacak her türlü mal ve malzeme ihtiyaçlarının tespiti, fiyat araştırmalarının yapılması, yetkililerin onayına sunulması, satın alınması, dağıtım sarfiyatının denetimi

ORGAN TOPLANTILARI

Oda, meclis, yönetim kurulu ve meslek komite toplantılarının yapılması, kararların alınması ve uygulanması

EĞİTİM

Oda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Oda üyelerinin danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için Odada çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile üyeler tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonu

GTZ PROJESİ

İSO-GSO-KSO Odaları ile birlikte yürütülen Odaların uluslararası standartlarda hizmet kalitesinin artırılması, re-organizasyon süreci için materyallerin toplanmasına yönelik GTZ Projesi'nin yürütülmesi, denetimi ve koordinasyonuKALİTE DEPARTMANI
Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

GSO TOPLAM KALİTE SİSTEMİ

Odada Toplam Kalite Sistemi kurulması ve sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılmasıBASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ü R Ü N L E R

İ Ş T A N I M I

YAYIN VE DOKÜMANTASYON

Oda faaliyetleri ile ilgili olarak abone olunan ücretli ve ücretsiz, süreli ve süresiz her türlü yayınların aboneliklerinin yapılması, devamlılıklarının sağlanması ve ilgili dairelere ulaştırılması konusunda çalışmalar yapmak

KURULUŞ ETKİNLİKLERİ

Her yıl geleneksel olarak kuruluş yıldönümü kutlamaları ve bu çerçevede teşvik amaçlı ödüller verilmesine yönelik hazırlıkların yapılması

TEMSİLCİLİKLER VE KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ

Kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile Odanın yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sanayiye yönelik eğitim, danışmanlık ve ortak işbirliği işlemlerinin takibi, ilgili dairelerle koordinasyonun sağlanması, bunların organize edilmesi

KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER

Kültürel ve sosyal etkinliklerin organizasyonu

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Oda ile basın kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, Oda faaliyetlerinin basın ve yayın yoluyla duyurulması